Vedtægter

Foreningens vedtægter

Stiftende generalforsamling den 14. januar 1996.

§ 1. Navn

Stk. 1
Foreningens navn er: Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet SG 100 "Marna" af Faaborg.

§ 2. Hjemsted

Stk 1.
Foreningens hjemsted er Faaborg. Beliggende: Faaborg-Midtfyn Kommune.

Stk. 2.
Skibets hjemhavn er Faaborg Havn.

§ 3. Formål

Stk. 1.
Foreningens formål er:
 1. At erhverve fiskefartøjet "Marna" - bygget i Faaborg af Carl Jolle i 1940.
 2. At sørge for at vedligeholde skibet i dets oprindelige udseende.
 3. At sejle mest muligt med skibet til gavn for medlemmerne og andre interesserede.
 4. At drive "Marna" som et levende og arbejdende fiskefartøj med henblik på oplevelser for børn, unge og ældre.

§ 4. Optagelse af medlemmer og indskud

Stk. 1.
Som medlem kan optages såvel myndige personer, familie som institutioner, skoler, foreninger, firmaer o. lign.

Stk. 2.
Anmodning om medlemskab indgives til bestyrelsen.

Stk. 3.
Afvisning af ansøgning om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen.

Stk. 4.
Mindst 2/3 af bestyrelsen skal have bopæl i Faaborg-Midtfyn kommune.

Stk. 5.
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

§ 5. Sejlads med Marna

Stk. 1.
Medlemmer har ret til at sejle med Marna efter retningslinier udstukket af bestyrelsen.

§ 6. Gaver og sponsorater

Stk. 1.
Foreningen kan modtage gaver og sponsorater.

§ 7. Kontingent

Stk. 1.
Foreningens kontingent for såvel private medlemmer, familier som institutioner, firmaer m. v. fastsættes for det følgende år af bestyrelsen og godkendes på den ordinære generalforsamling.

§ 8. Udmeldelse og eksklusion

Stk. 1.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis den finder medlemmets opførsel i strid med god opførsel overfor foreningen eller dens medlemmer.

Stk. 3.
Eksklusioner kan ankes til generalforsamlingen.

§ 9. Generalforsamling

Stk. 1.
Den ordinære generalforsamling afholdes i Faaborg hvert år inden udgangen af februar måned.

Stk. 2.
Indkaldelse sker på foreningens hjemmeside og elektronisk ved udsendelse af mail til de medlemmer, der har mailadresse senest 14 dage og højst 4 uger før generalforsamlingens afholdelse med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse + 2 suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Stk. 3.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. Forslag kan alene sættes under afstemning, såfremt disse fremgår af dagsordenen.

Stk. 4.
Ved enhver generalforsamlingsbeslutning har alle medlemmer een stemme. Stemmeret er dog betinget af, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til andre medlemmer. Et medlem kan dog kun medtage een fuldmagt.

§ 10. Ekstraordinær Generalforsamling.

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 25 % af medlemmerne stiller krav herom til bestyrelsen. Anmodning til bestyrelsen skal være begrundet og indeholde forslag til dagsorden.

Stk. 2.
Bestyrelsen indkalder herefter snarest muligt til Generalforsamling efter samme retningslinier som til ordinær generalforsamling

§ 11. Bestyrelse.

Stk. 1.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges 3 medlemmer dog alene for 1 år.

Stk. 2.
2 suppleanter vælges for et år ad gangen.

Stk. 3.
Bestyrelse konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 12. Hæftelse

Stk. 1.
For foreningens forpligtelse hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen sørger samtidig for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.

§ 13. Tegning

Stk. 1.
Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2.
Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen dog af kassereren i forening med formanden eller i forening med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og skibe tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 14. Regnskab

Stk. 1.
Foreningens regnskaber løber fra 1/1 - 31/12. Første regnskabsår afsluttes 31/12/1996.

Stk. 2.
Årsregnskab revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 3.
Revisor vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges den ene revisor kun for 1 år.

§ 15. Vedtægter og opløsning

Stk. 1.
Ændringer af vedtægter eller opløsning af foreningen kan alene ske på en generalforsamling, hvor 4/5 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Hvis ikke der er tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer, der stemmer for forslaget, kan bestyrelsen inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Forslag kan på denne generalforsamling vedtages med 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 16. Opløsning

Stk. 1.
Ved opløsning af foreningen realiseres dennes aktiver og efter betaling af foreningens gæld tilfalder eventuelt overskydende beløb ubeskåret Skibsbevaringsfonden eller en anden tilsvarende forening i Faaborg-Midtfyn Kommune.

§17. Salg af skibe

Stk. 1.
Ved salg af "Marna" eller eventuelle andre fartøjer, uanset om dette sker i forbindelse med foreningens virke eller dennes opløsning, har skibsbevaringsfonden forkøbsret.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. januar 1996, med ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. februar 2011 og den 22. februar 2023.